PDTW_EPIRUS_CATALOG_0141974_MIA_0541970_MIA_SS23_03